Súhlas zo spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Našou snahou je posielať vám najmä užitočné ponuky a informácie o akciách, ktroé by Vás mohli zaujímať. Týmto súhlasom nám dávate možnosť zasielať vám personalizované e-maily. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím políčka „Súhlasím“ vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, e-mail a telefónne číslo spoločnosťou Digipress s.r.o., so sídlom Sládkovičova 6014/29, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 00 25 18 zapísaný v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  27590/S (ďalej len „spoločnosť DIGIPRESS“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa personalizovaných informácií o novinkách , prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť DIGIPRESS na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Digipress s.r.o., so sídlom Sládkovičova 6014/29, 974 05 Banská Bystrica. Spoločnosť DIGIPRESS vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Zuzanu Drapkovú, e-mailová adresa drapkova@digipress.sk, telefónne číslo 0948 189 710

Spoločnosť DIGIPRESS je možné kontaktovať:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti personalizácii a automatizovanému rozhodovaniu. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti DIGIPRESS tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.