Reklamačny poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia ( značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu ) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar, doklad o nákupe tovaru, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje. Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť na jeho náklady.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcím na adresu prevádzky Predávajúceho.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho prostredníctvom krátkej textovej správy ( SMS ), elektronickou poštou ( e-mail ) alebo písomne ( poštou alebo iný primeraný spôsob doručovania písomností ) a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho.

Vrátený tovar je možné doručiť na adresu prevádzky: Digipress, s.r.o. Sladkovičova 6014/29, 974 05 Banská Bystrica, osobne alebo iným vhodným spôsobom. Tovar nezasielať ako dobierku.